Centre

L’Institut escola Les vinyes de Castellbisbal té un projecte educatiu basat en els següents principis educatius:

  • L’Institut Escola “Les Vinyes”, com a escola pública, és laica, inclusiva i respectuosa amb la pluralitat.
  • Aspirem a ser un referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel.lència i d’equitat.
  • Basem el procés educatiu en els http://www.theessayclub.com write my book review valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, esperit crític, responsabilitat i esforç individual.
  • Pretenem socialitzar l’alumnat, potenciant la seva autoestima i la cohesió del grup a través d’un treball d’acció tutorial, educant-lo per la resolució de conflictes i proporcionant-li un model d’actuació positiu i vàlid.
  • Aplicarem estratègies i recursos per a personalitzar l’aprenentatge a fi de potenciar les capacitats de cadascú, utilitzant diverses metodologies de treball: individual, en grup,  cooperatiu, en projectes, etc..
  • Volem desenvolupar el pensament, el raonament, la lògica i les capacitats i competències de tot l’alumnat i professorat.
  • Partirem del coneixement del medi més proper (poble, associacions, festes, etc.), per potenciar la relació i la integració amb l’entorn.
  • Utilitzarem la llengua catalana com a llengua vehicular de l’escola i pròpia de Catalunya.
  • Prioritzem les competències bàsiques per tal d’aconseguir que els alumnes adquireixin eines necessàries per desenvolupar-se crítica i activament en la societat, capacitant-los per a seguir aprenent durant tota la vida.